Algemene voorwaarden

 Toepassingsgebied 

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten, en met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever, klant. 

2. Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken, lastenkohieren die ten grondslag liggen van de aanneming. Onze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. 

 Studies, offertes en overeenkomsten 

3. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. 

4. In afwijking van art. 1793 oud Burgerlijk Wetboek kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. 

5. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waaraan administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de administratieve vergunningen. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant. 

 Prijsherziening 

6. Tussen het moment waarop de overeenkomst door de opdrachtgever/ klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de lonen en de materiaalprijzen. Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule: 

P = p {a + b (S/s) + c (I/i)} 

Waarbij: 

*P = de nieuwe prijs 

* p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte 

* a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20) 

* b= het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs 

*S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken) 

*s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte) 

*c= het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs 

*I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken) 

*i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte) 

* a + b + c = 1” 

Veiligheidscoördinatie 

7. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen doorgerekend worden aan de klant. 

8. De planning van de levering en de uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken. 

9. Indien er een voorschot wordt overeengekomen, kan de klant dit pas aanrekenen op de laatste betalingsschijf die hij aan de aannemer moet voldoen. 

Uitvoering van de werken 

10. Elke termijn van uitvoering of datum van aanvang van de werken wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid en laattijdigheid in de aanvang van de werken of de uitvoering geeft de klant niet het recht de bestelling af te zeggen, de overeenkomst te verbreken of schadevergoeding te eisen of opschorting van zijn betalingsverplichting. 

De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. 

11. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. 

12. De klant moet er zorg voor dragen dat vóór de aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. Hij moet er tevens voor zorgen dat de sleutel op voorhand afgegeven wordt indien de werf gesloten zou zijn. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend. 

13. Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en de vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor de schade aan en de vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een goede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan. 

14. Op de verwerkte materialen en producten gelden de garanties van de fabrikant/leverancier. De garanties van de aannemer dragen op dat punt niet verder dan die van de fabrikant/leverancier in kwestie. 

15. Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie moeten geschieden binnen de acht dagen na de levering, de uitvoering en/of de facturatie en dit bij aangetekend schrijven. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. 

16. In geval er zich gebreken voordoen aan de werken en deze tijdig gemeld worden, heeft de aannemer de keuze de gebreken te 

herstellen zodat de werken finaal conform de overeenkomst afgewerkt worden ofwel hiervoor een schadevergoeding te betalen. 

17. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het oud Burgerlijk Wetboek, moeten door de klant gemeld worden binnen de maand na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen het jaar na de uitvoering van de werken ingeroepen worden. 

18. Indien dergelijke verborgen gebreken worden vastgesteld, garandeert de aannemer het gratis ter beschikking stellen van materiaal of toestellen om het gebrek te verhelpen, of tot betaling van een vergoeding die overeenkomt met de waarde van de gebrekkige materialen. Werkuren en verplaatsingskosten vallen echter niet onder die garantie en kunnen dus alsnog aangerekend worden. 

19. Enige aansprakelijkheid van de aannemer voor eventuele gevolgschade wordt bij deze expliciet uitgesloten. 

20. De ingebruikneming van het gebouw en/of de uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en/of werken en de aanvaarding ervan in haar totaliteit. Als er binnen de acht dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, wordt aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. 

21. In de gevallen dat de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het oud Burgerlijk Wetboek spelen, geldt de voorlopige oplevering als startdatum voor de waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel. 

22. Indien de klant artikel 1794 van oud het Burgerlijk Wetboek zou inroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 15´% van de afgezegde werken. 

23. De werken die reeds uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken, moeten uiteraard integraal vergoed worden. 

24. Als wij zelf het contract niet nakomen, heeft de klant enkel het recht op een soortgelijke vergoeding als diegene die wij van hem kunnen vragen als hij het contract niet nakomt. 

25. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel of op het maatschappelijke adres (Zandhoven). Behoudens bijzondere volmacht zijn aangestelden niet bevoegd om betalingen te ontvangen. Bij gebrek aan een tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12% en een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaal- bedrag, met een minimum van € 250. Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden is de leverancier van de goederen en diensten gerechtigd de leveringen en diensten ogenblikken te staken na het verstrijken van drie dagen volgend op de verzending van een aangetekende ingebrekestelling en zonder enige verhaalmogelijkheid i.v.m. niet of niet tijdige indiening van de nodige documenten bij de bevoegde diensten. 

26. Het bewijs van de verzending van de factuur wordt ten genoege van recht bewezen door het uitgaande factuurboek en/of de opname in de btw-aangifte. 

27. Bij niet-betaling van een voorschot of tussentijdse factuur, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is bv. omwille van vertraging 

28. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is er een vergoeding verschuldigd van 20 procent. 

Bevoegdheid 

29. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. 

30. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. 

31. Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden geregeld is, is het Belgische recht van toepassing. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram